Zapytanie ofertowe nr 01/05/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na indywidualne poradnictwo psychologiczne

i prowadzenie Warsztatów kompetencji społecznych w Projekcie:

„Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia – podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00.

Nr postępowania: 01/05/2017/PZNOP, z dnia 23 maja 2017 r.

ZP PSYCHOLOG

ZP PSCYHOLOG ZAŁĄCZNIKI

Informacja o wybranym wykonawcy

Sabina Rzepka, Ewa Mucha

Pełna lista podmiotów

Wpłynęły następujące oferty:
1. Twoja Ścieżka Kariery Sabina Rzepka
2. Sabina Rzepka
3. Ewa Mucha
4. Ewa Mucha
Zostały one pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.
Ten wpis został opublikowany w kategorii STRONA GŁÓWNA, wiedza i umiejętności, Zamówienia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.