RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w PZN Okręg Podkarpacki

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie 35-201; ul. Pl. Dworcowy 2. Z administratorem można się skontaktować listownie poprzez adres korespondencyjny.
 2. U Administratora wyznaczono osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, z którą można się skontaktować listownie na adres administratora lub mailowo: ado@pzn.rzeszow.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679  w szczególności:

 • w celu wykonania zadań statutowych. Statut dostępny jest na stronie https://pzn.rzeszow.pl/;
 • w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umowy w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy;
 • w celach archiwizacyjnych;
 • w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania rachunków oraz dokumentów księgowych;
 • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
 • w celach informacyjnych, statystycznych i ewidencyjnych.
 1. Podstawa prawna przetwarzania:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:

 • na podstawie zgody osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a)
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b)
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na PZN Okręg Podkarpacki (art. 6 ust. 1 lit c)
 • w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu PZN Okręg Podkarpacki (art. 6 ust. 1 lit f)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem uczestnictwa w zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane:
 • przez okres przynależności do Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki;
 • do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 • przez czas niezbędny do wykonania umowy a ponadto przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
 • przez czas wynikający z przepisów prawa (dane księgowe przez okres 5 lat od zakończenia okresu rozliczeniowego, dane archiwizacyjne – przez okres wynikający z przepisów prawa
 1. Każdy, którego dane osobowe przetwarza PZN Okręg Podkarpacki ma prawo do:
 • żądanie dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
 • usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych;

– o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania;

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018 r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679.
 1. Dane osobowe mogą być powierzone:
 • organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
 • ubezpieczycielom,
 • firmą kurierskim przewozowym i pocztowym,
 • podmiotom zewnętrznym tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi podwykonawstwa – usługi szkoleniowo, księgowe i informatyczne.

 

Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych