Edukacja

OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE DLA NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH 

I Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille’a 85-008 Bydgoszcz, ul. Z. Krasińskiego 10, tel. (0-52) 322-17-87, tel./fax. (0-52) 322-76-25, e-mail: louisa@braille.bydqoszcz.pl W Ośrodku działają:

1. Oddział przedszkolny. Dla dzieci niewidomych i słabo widzących w wieku od 3 do 6 lat z Bydgoszczy i najbliższych miejscowości, mieści się w Przedszkolu Niepublicznym PANDA – ul. Huculska 8, 85-087 Bydgoszcz, tel. (0-52) 342-24-83.

2. Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej. Przyjmuje dzieci od 7 roku życia, słabo widzące, niewidome i głuchoniewidome. Nauka trwa 6 lat, kończy się sprawdzianem.

3. Gimnazjum Nr 43. Przyjmuje absolwentów szkół podstawowych -język angielski. Nauka trwa 3 lata, kończy się egzaminem.

4. XVIII Liceum Ogólnokształcące. Nauka w szkole trwa 3 lata, kończy się egzaminem maturalnym. Integracyjne klasy autorskie. Profil: podstawowy · język rosyjski, · język niemiecki, · język angielski.

5. V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Kontynuacja od III semestru, kończy się egzaminem maturalnym (język niemiecki, język angielski).

6. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. Na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Nauka w szkole trwa 2 lata, kończy się egzaminem maturalnym (język rosyjski, język niemiecki, język angielski).

7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10. Nauka trwa od 2 do 3 lat, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (język rosyjski, język niemiecki, język angielski). Kształci w zawodach: -sprzedawca – 2 lata, -elektromechanik – 3 lata, -mechanik monter maszyn i urządzeń – 3 lata, -rolnik – gospodarstwo domowe – 3 lata. W Ośrodku funkcjonuje internat. Opłaty za pobyt oraz wyżywienie zależą od wysokości zarobków rodziców. Istnieje możliwość obniżenia lub całkowitego zwolnienia z odpłatności w przypadku bardzo trudnej sytuacji materialnej rodziny (po przedstawieniu odpowiednich zaświadczeń). Wychowankowie Ośrodka mogą korzystać z usług medycznych (pielęgniarka, stomatolog, pediatra, okulista) oraz terapii: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, ruchowej, rehabilitacji wzroku, dogoterapii, muzykoterapii, hydroterapii oraz orientacji przestrzennej. W zależności od zainteresowań proponuje się udział w nauce języków obcych (niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego), w zajęciach komputerowych, muzycznych (zespół instrumentalno-wokalny, taneczny, wokalny, indywidualnej gry na instrumentach), turystycznych, szachowych, sportowych, dziennikarskich, kołach problemowych, klubie UNESCO i Unii Europejskiej. Ośrodek prowadzi badania diagnostyczno-konsultacyjne dla dzieci głuchoniewidomych z całego kraju. Szczegółowe informacje zostaną dostarczone zainteresowanym uczniom listownie po złożeniu pisemnego zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów. Ogólne warunki rekrutacji: 1. Uczniem Ośrodka może być słabo widzący, niewidomy, głuchoniewidomy, który posiada aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w Ośrodku. 2. Wszyscy nowi uczniowie oraz uczniowie Ośrodka zmieniający typ szkoły muszą posiadać skierowanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy do kształcenia w Ośrodku im. L. Braille’a. 3. Przed wydaniem skierowania przez Prezydenta uczeń musi odbyć specjalistyczną konsultację w Ośrodku. 4. Przyjęcie innych uczniów, np. z niepełnosprawnością intelektualną i z tzw. integracji, wymaga wcześniejszych, indywidualnych uzgodnień z Dyrektorem Wydziału Edukacji i Sportu. Szczegółowe zasady rekrutacji do Ośrodka określa Ośrodkowa Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.

II. Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców WIkp. 33, tel. (0-52) 341-52-28 Prowadzi szkolenia dorosłych niewidomych i słabo widzących, m.in. z zakresu masażu leczniczego. Dokładne Informacje dotyczące działalności Ośrodka znajdą Czytelnicy w numerze 9/03 „Biuletynu” lub w zbiorze informacji gromadzonym w jednostkach organizacyjnych PZN pod numerem 10.1.

III. Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej 41-500 Chorzów, ul. Hajducka 22, tel./fax. (0-32) 241-49-62 W Ośrodku funkcjonują: 1) 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej zawodzie – ślusarz, 2) 3-letnia Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w zawodzie – ślusarz, 3) 3-letnie Technikum Ogólno zawodowe dla Młodzieży Niewidomej i Słabo widzącej w zawodzie technik – mechanik o specjalności obsługa i programowanie obrabiarek numerycznie sterowanych CNC, 4) 4-letnie Technikum Administracyjne dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w zawodzie – technik prac biurowych, 5) 4-letnie Technikum Masażu dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w zawodzie – technik – masażysta. Wymagane są dokumenty jak do szkół ponadgimnazjalnych.

IV. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych 41-303 Dąbrowa Górnicza – Gołonóg, ul. Wybickiego 1, tel. (0-32)261-80-03, tel./fax. 261-22-45 W Ośrodku działają: 1) Zespół wczesnego wspomagania rozwoju pomagający dzieciom od pierwszych miesięcy życia do siódmego roku życia oraz ich rodzicom, 2) Punkt konsultacyjny udzielający pomocy psychologiczno- pedagogicznej rodzicom dzieci ze schorzeniami wzroku oraz dzieciom, 3) Oddział przedszkolny, 4) klasa wstępna, 5) Szkoła Podstawowa, 6) Gimnazjum, 7) 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunkach: ogrodnik, plecionkarz, malarz-tapeciarz, 8) 3-letnie Liceum Ogólnokształcące o kierunku ogólnym.

V. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 7, tel. (0-12) 266-66-80, tel./fax. 266-86-22 e-mail: sosw@blind.krakow.pl 1. Przy Ośrodku funkcjonują:

1. Zespół Diagnozy i Terapii który udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z dysfunkcją wzroku oraz ich rodzicom i nauczycielom.

2. Zespół Wczesnej Interwencji wspiera rodziny dzieci niepełnosprawnych od pierwszych miesięcy do siódmego roku życia dziecka. Wczesna interwencja zapewnia rodzicom możliwość: -diagnozy i terapii, -wiedzy na temat rozwoju dziecka i jego stymulacji, -socjalnego systemu pomocy dostępnego dla rodziców. Telefon bezpośredni (0-12) 269-31-25.

3. Szkoła Podstawowa. 6-letnia Szkoła Podstawowa dla Dzieci Niewidomych i Słabo widzących przyjmuje dzieci od 6 roku życia na podstawie przeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do kształcenia specjalnego. Uczniowie realizują program szkoły ogólnodostępnej, od klasy III uczą się języka niemieckiego. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z pomocy specjalistów: psychologa, reedukatora, terapeuty widzenia, logopedy, pedagoga, instruktora orientacji przestrzennej, rehabilitanta ruchu. Uczniom spoza Krakowa zapewnia się internat.

4. Gimnazjum. Nauka trwa 3 lata. Do Gimnazjum przyjmowane są dzieci niewidome i słabo widzące po ukończeniu szóstej klasy szkoły podstawowej. Uczniowie realizują program szkoły ogólnodostępnej. Uczą się języka angielskiego i niemieckiego, korzystają z nowoczesnej pracowni komputerowej, mają zapewnioną opiekę specjalistyczną (psycholog, reedukator, terapeuta widzenia, logopeda, instruktor orientacji przestrzennej, rehabilitant ruchu). Warunki przyjęcia do Gimnazjum są takie same, jak do Szkoły Podstawowej. Uczniowie mieszkający poza Krakowem mają zapewnione miejsce w internacie.

5. Technikum Prac Biurowych. Uczniowie tej specjalności w ciągu czterech lat uczą się między innymi: -języka niemieckiego i języka angielskiego, -obsługi komputerów osobistych i współczesnego oprogramowania (dostosowanego dla niewidomych i słabo widzących), -organizacji pracy biurowej. Absolwenci posiadają czynną znajomość dwóch języków obcych i są w pełni przygotowani do pracy biurowej w pionie ekonomiczno-administracyjnym.

6. Technikum Korektorów i Stroicieli Instrumentów Muzycznych. Kandydaci na ten kierunek kształcenia muszą posiadać bardzo dobry słuch muzyczny. W ciągu czterech lat uczą się gry na fortepianie, poznają wiadomości z zakresu zasad muzyki i historii muzyki oraz doskonalą słuch muzyczny. W nowoczesnych pracowniach są przygotowywani do wykonywania napraw i strojenia instrumentów muzycznych (fortepianów, pianin). Absolwenci tego kierunku są cenionymi specjalistami.

7. Technikum Asystentów Operatorów Dźwięku. Kandydaci na ten kierunek kształcenia muszą posiadać bardzo dobry słuch muzyczny. W ciągu czterech lat zapoznają się z urządzeniami i technikami rejestracji dźwięku oraz uczą się gry na pianinie (fortepianie). W nowoczesnym studiu nagrań (znajdującym się w Ośrodku) są przygotowywani do wykonywania przyszłej pracy zawodowej. Absolwenci tego kierunku są cenionymi i poszukiwanymi specjalistami.

8. Technikum Ogrodnicze. Uczniowie w 4-letnim cyklu kształcenia poznają specyfikę produkcji ogrodniczej w nowoczesnej szklarni znajdującej się na terenie Ośrodka, w przedsiębiorstwach szkółkarskich, w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biorą także udział w urządzaniu i pielęgnacji unikalnego w skali kraju ogrodu Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo widzących. Absolwenci kończący tę specjalność są przygotowani do projektowania, zakładania i pielęgnacji zieleni miejskiej, ogrodów przydomowych oraz prowadzenia produkcji ogrodniczej. O przyjęcie na tę specjalność mogą ubiegać się jedynie uczniowie słabo widzący, którzy nie chorują na alergię i epilepsję oraz mogą podnosić ciężary do 15 kg.

9. Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza. Uczniowie w 3-letnim cyklu kształcenia poznają specyfikę produkcji ogrodniczej w nowoczesnej szklarni znajdującej się na terenie Ośrodka oraz w przedsiębiorstwach szkółkarsko-ogrodniczych. Biorą także udział w urządzaniu i pielęgnacji Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo widzących. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia produkcji ogrodniczej i prac pielęgnacyjnych na terenach zieleni. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają możliwość uczęszczania do działu młodzieżowego Szkoły Muzycznej l Stopnia.

10. Klasa przygotowania do zawodu. W 2-letnim cyklu kształcenia uczniowie przygotowywani są do życia oraz wykonywania prostych prac szkółkarsko-ogrodniczych. Biorą także udział w pielęgnacji ogrodu Ośrodka Szkol no-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. Młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych zamieszkałej poza Krakowem zapewnia się miejsce w internacie. Przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego oraz w przypadku kierunku korektorów i stroicieli instrumentów muzycznych i asystentów operatorów dźwięku – przesłuchania muzycznego. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych Ośrodek zapewnia noclegi w dniu poprzedzającym przesłuchanie muzyczne (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym). Ośrodek posiada bibliotekę, salę gimnastyczną, basen, szklarnię, studio nagrań, dobrze wyposażone pracownie komputerowe, pracownię technologii i teorii muzyki oraz gabinety językowe (języka niemieckiego oraz języka angielskiego), w których młodzież może rozwijać swoje zainteresowania. Ośrodek posiada również bardzo dobrze wyposażone dwa gabinety rehabilitacyjne, siłownię oraz pracownie: wczesnej interwencji, terapii widzenia, logopedyczną i reedukacyjną. Do szkół ponadgimnazjalnych przyjmowani są kandydaci, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

11. Policealne Studium Zawodowe -technik ogrodnik (w systemie stacjonarnym). Słuchacze Studium w 2-letnim cyklu kształcenia poznają specyfikę produkcji ogrodniczej w nowoczesnej szklarni znajdującej się na terenie Ośrodka, w przedsiębiorstwach szkółkarskich, w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Rolniczej. Biorą także udział w urządzaniu i pielęgnacji unikalnego w skali kraju ogrodu Ośrodka. Absolwenci są przygotowani do projektowania, zakładania i pielęgnacji terenów zieleni wokół gmachów użyteczności publicznej, zieleni miejskiej, ogrodów przydomowych oraz prowadzenia produkcji ogrodniczej. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby słabo widzące. Zobowiązane są przedłożyć zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak epilepsji, alergii, oraz że mogą podnosić ciężary do 15 kg.

12. Policealne Studium Zawodowe -technik prac biurowych (w systemie stacjonarnym). Słuchacze w ciągu dwóch lat uczą się: · dwóch języków obcych – języka niemieckiego i języka angielskiego, · obsługi komputerów osobistych i współczesnego oprogramowania (dostosowanego dla słuchaczy niewidomych i słabo widzących), · podstaw ekonomii i prawa, · podstaw rachunkowości i finansów, · maszynopisania metodą dziesięciopalcową bezwzrokową, · organizacji pracy biurowej. Absolwenci posiadają czynną znajomość języka niemieckiego i języka angielskiego, obsługują komputer i są właściwie przygotowani do pracy biurowej w pionie społeczno-ekonomicznym.

13. Policealne Studium Zawodowe – korektor i stroiciel instrumentów muzycznych (w systemie zaocznym). Słuchacze muszą posiadać bardzo dobry słuch muzyczny. W ciągu dwóch lat uczą się gry na pianinie (fortepianie), poznają podstawowe wiadomości z zasad muzyki i historii muzyki oraz doskonalą słuch muzyczny. W nowoczesnych pracowniach są przygotowywani do wykonywania napraw i strojenia instrumentów muzycznych ( fortepianów, pianin). Absolwenci są cenionymi specjalistami, posiadają pełne kwalifikacje do pracy w wyuczonym zawodzie. Mają możliwości podjęcia pracy w placówkach kulturalno-oświatowych jak również otwarcia prywatnego warsztatu naprawczo-stroicielskiego.

14. Policealne Studium Zawodowe – realizator dźwięku (w systemie zaocznym). Słuchacze muszą posiadać dobry słuch muzyczny. W ciągu dwóch lat zapoznawani są z podstawowymi urządzeniami i technikami rejestracji dźwięku, potrzebnymi do wykonywania zawodu realizatora dźwięku. Uczą się również zasad muzyki, gry na pianinie (fortepianie), poznają teorię akustyki i doskonalą słuch muzyczny. W nowoczesnym studiu nagrań (znajdującym się w Ośrodku) są przygotowywani do wykonywania przyszłej pracy zawodowej. Ukoronowaniem nauki jest szkolenie i własna praca na 24-bitowym, 64-śladowym komputerowym systemie dźwiękowym ProTools. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w rozgłośniach radiowych, telewizyjnych, przy nagłośnieniach oraz w studiach nagraniowych. Słuchaczom Policealnego Studium Zawodowego zamieszkałym poza Krakowem zapewnia się miejsce w internacie. Do Studium przyjmowane są osoby, które nie ukończyły 40 roku życia.

15. Szkoła Muzyczna l Stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo widzących w Krakowie im. Włodzimierza Dolańskiego. Do Szkoły Muzycznej l stopnia może uczęszczać młodzież uzdolniona muzycznie. W dwóch działach wiekowych (dziecięcy – ośmioletni, młodzieżowy – pięcioletni) prowadzone są następujące klasy: · klasa fortepianu, · klasa akordeonu, · klasa perkusji, · klasa gitary, · klasa skrzypiec, · klasa fletu poprzecznego, · klasa klarnetu, · klasa saksofonu, · zespoły: instrumentalny, tańca współczesnego, tańca ludowego, muzyki dawnej oraz chór.

VI. Medyczne Studium Masażu Leczniczego, 30-079 Kraków, ul. Królewska 86, tel. (0-12) 638-56-61 e-mail: msml@kki.pl Nauka w Studium trwa dwa lata i odbywa się w systemie dziennym. Warunki przyjęcia: ukończenie szkoły średniej (matura nie jest wymagana), ukończenie osiemnastu lat, ustalony stopień niepełnosprawności, pełna sprawność fizyczna (poza sprawnością wzroku), kandydat powinien posiadać cechy psychofizyczne odpowiednie do pracy w służbie zdrowia, pozytywne zdanie egzaminu wstępnego. Egzaminy wstępne obejmują: badania lekarskie, rozmowę kwalifikacyjną, test sprawności ogólno ruchowej (sala gimnastyczna – wymagane zmienne obuwie): sprawdzanie siły dłoni, sprawdzanie koordynacji ruchowej (przeskoki przez skakankę + przejście po równoważni, kozłowanie piłką koszykową), sprawdzanie siły mięśni grzbietu i brzucha,, test biologiczny (wymagane wiadomości z zakresu Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego – wiadomości o człowieku). Zajęcia praktyczne odbywają się w placówkach służby zdrowia. Absolwenci otrzymują tytuł „Technika masażysty” i mogą być zatrudnieni w prywatnych lub państwowych placówkach służby zdrowia, w gabinetach.

VII. Regionalny Ośrodek Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach; OSW Ziemięcice, ul. Mikulczycka 120, 42-675 Ziemięcice tel. 661 077 779; email: sosw@rfpn.org www:  sosw.rfpn.org  Prowadzone jest przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum. Uczniami mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 24 lat.

 • Dzieci z dysfunkcją układu wzrokowego.
 • Dzieci oraz młodzież niewidoma i słabowidząca ze sprzężoną niepełnosprawnością:
  • niepełnosprawność ruchowa,
  • upośledzenie umysłowe od stopnia lekkiego do głębokiego,
  • wady słuchu,
  • przewlekłe choroby,
  • zespoły neurologiczne,
  • zaburzenia zachowania.

VIII. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych im. Marii Grzegorzewskiej, 54-034 Wrocław, ul. Kamiennogórska 16, e-mail: oswdn@poczta.fm  strona internetowa: www.oswdn.pl 
Sekretariat Szkoły Podstawowej i Gimnazjum: tel: (71) 349-56-31 
email: sekretariat-kamiennogorska@oswdn.pl
sekretariat Szkół Ponadgimnazjalnych: tel: (71) 337-25-26 

email: oswdnkasztanowa@op.pl

W Ośrodku działają:

1. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego

2. Szkoła Podstawowa.

3. Gimnazjum

4. 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla niewidomych i słabowidzących

5. 4-letnie Technikum dla niewidomych i słabowidzących, zdobywany zawód technik masażysta.

6. Szkoła Policealna – technik masażysta (2 lata).

7. 2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcącym.

8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – dla niewidomych i słabowidzących:

 • rękodzielnik wyrobów włókienniczych (3 lata),
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń (3 lata),
 • dla słabowidzących: kucharz małej gastronomii (2 lata).

Ukończenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i kontynuowania nauki w 2-letnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym. Uczniowie mogą korzystać z opieki i pomocy specjalistów oraz rozwijać zainteresowania i uzdolnienia w czasie zajęć pozaszkolnych w pracowniach i kołach zainteresowań:

W Ośrodku działa internat, który zapewnia wychowankom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych w czasie odbywania nauki. Stwarza optymalne warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień, do pełnego usamodzielnienia wychowanków i przygotowania ich do dorosłego życia.

IX. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin, 
tel. (22) 752-30-00, tel. (22) 752-31-00- biuro szkolne, 
e-mail: laski@laski.ids.edu.pl, strona www: www.laski.edu.pl

Ośrodek oferuje możliwości edukacji w następujących placówkach:

1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Niewidomego

W rozbudowanej części przedszkola znajdują się gabinety do pracy z dzieckiem oraz część mieszkalna dla rodziców przyjeżdżających z dziećmi na kilkudniowe wizyty.

Formy pracy zespołu to: wizyty domowe obejmujące pracę z dzieckiem i rodzicami, konsultacje w Ośrodku, dwudniowe i tygodniowe pobyty dziecka z rodzicami w Ośrodku, spotkania grupowe rodziców i dzieci połączone z obserwacją i uczestnictwem w pracy z dzieckiem.

Kontakt:

Przedszkole dla Niewidomych, 
tel. (22) 752-31-03 w. 107, (22) 752-30-09, 
e-mail: s.ida@laski.edu.pl

2. Przedszkole dla dzieci niewidomych oraz dzieci niewidomych upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

3. Szkoła Podstawowa dla dzieci Niewidomych w normie intelektualnej.

4. Szkoła Podstawowa (specjalna) – dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim – Filia w Rabce.

5. Gimnazjum dla dzieci Niewidomych w normie intelektualnej.

6. Gimnazjum (specjalne) – dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia).

Kandydat może wybrać zgodnie z predyspozycjami, zainteresowaniami i planami życiowymi, jeden z następujących kierunków: rękodzielnik wyrobów włókienniczych, ślusarz, introligator, szczotkarz, koszykarz, plecionkarz, ogrodnik.

8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa (specjalna, 3 letnia).

9. Technikum Masażu (4 lata nauki).

10. Technikum dla Niewidomych (4 lata nauki).

11. Liceum Ogólnokształcące (3 lata nauki).

12. Szkoła Muzyczna I Stopnia.

13. Szkoła Policealna ( 4 semestry).

14. Dział Głuchoniewidomych.

15. Centrum Rehabilitacji zawodowej.

Ośrodek w Laskach prowadzony jest przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi i posiada uprawnienia szkół publicznych. Do placówek Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie

http://pzn.org.pl/category/baza_wiedzy/edukacja/