REKRUTACJA DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Organizacji Pozarządowych– edycja 2024 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 

Na obrazku znajduje się flaga Rzeczpospolitej Polskiej i godło

#opisujemy: na obrazku powyżej znajdują się barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej 

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie w terminie od 02 kwietnia do  wyczerpania miejsc prowadzi rekrutację do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych– edycja 2024. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

W 2024 r. ze względu na ograniczone środki przyznane na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych– edycja 2024, usługami asystenta w Programie zostanie objętych 50 osób zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, które będą spełniać następujące kryteria określone w „Programie”, w tym:

 1. 3 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 2. 38 osób posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. 5 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu z niepełnosprawnością sprzężoną,
 4. 4 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku ubezwłasnowolnionych całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu.

Limit godzin usług asystencji osobistej na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin dla osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 4. 360 godzin dla osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność zgłoszeń pod warunkiem spełnienia założeń wymienionych w Programie i według liczby miejsc. Osoby zgłaszające się do Programu po wyczerpaniu liczby miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Dokumenty rekrutacyjne podpisane przez osobę zainteresowaną lub opiekuna prawnego należy złożyć w formie papierowej w Polskim Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów w godzinach pracy PZN OP lub pocztą tradycyjną:

 1. Karta zgłoszeniowa do Programu- załącznik nr 3 do programu
 2. Kopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia lekarskiego orzecznika ZUS
 3. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 12 do Programu
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego ustanowienie sprawowania opieki prawnej nad uczestnikiem (w przypadku sprawowania opieki nad pełnoletnim uczestnikiem)

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki  zastrzega sobie prawo zakończenia naboru w momencie zrekrutowania zakładanej liczby uczestników do Programu oraz w przypadku braku kandydatów jego przedłużenia.

#opisujemy poniżej znajdują się trzy załączniki do pobrania.

 

Załączniki

 1. Karta zgłoszeniowa
 2. Klauzula RODO
 3. Program AOOzN 2024
Ten wpis został opublikowany w kategorii Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami, Projekty, STRONA GŁÓWNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.