Zapytanie ofertowe nr 01/06/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na indywidualne poradnictwo zawodowe

i prowadzenie Warsztatów kompetencji społecznych w Projekcie:

„Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia – podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00.

Nr postępowania: 01/06/2017/PZNOP, z dnia 21 czerwca 2017 r.

ZP DORADCA ZAW.

ZP DORADCA ZAW ZAŁĄCZNKI

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

Informacja o wybranym wykonawcy

Aneta Dłusz,

Pełna lista podmiotów

Wpłynęły następujące oferty:
1. Dominika Guzek
2. Aneta Długosz,
Zostały one pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Projekty, wiedza i umiejętności, Zamówienia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.