Informacja o realizacji projektu

logotypy unijne

                                                                            Rzeszów, Luty 2022

Szanowni Państwo,

Polski Związek Niewidomych Okręg  Podkarpacki, serdecznie zaprasza do zgłaszania się do udziału w projekcie „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie podkarpackim” byłych  uczestników  projektów z zakresu włączenia społecznego, w ramach osi priorytetowej VIII, realizującej  cel tematyczny 9- Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudniania osób z niepełnosprawnościami z województwa podkarpackiego poprzez ich aktywizację zawodową.

Projekt jest adresowany do 150 osób z niepełnosprawnościami, powyżej 18 roku życia, zamieszkałych w województwie podkarpackim zgodnie z kodeksem cywilnym, tylko i wyłącznie do tych, które nie uczestniczą w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS, w którym jest udzielane wsparcie bezzwrotne (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału), tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS.

Wsparciem zostanie objętych 50 osób bezrobotnych, biernych zawodowo z powodu choroby oraz 100 osób pracujących, które potrzebują  poprawy swojej sytuacji na rynku pracy.

Na jakie wsparcie mogą liczyć uczestnicy ?

Dla każdego zakwalifikowanego uczestnika projektu zostanie przygotowany Indywidualny Plan Działań, w którym wskazane zostaną co najmniej dwie formy wsparcia. Realizacja form wsparcia przyczyni się do poprawy sytuacji uczestników projektu na otwartym rynku pracy. Formy wsparcia będą zależne od zdiagnozowanych przez doradcę zawodowego/trenera pracy indywidualnych potrzeb uczestnika projektu i mogą mieć one różny charakter wsparcia, na przykład: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkolenia, stażu.

Więcej  informacji w biurze projektu, które mieści się w siedzibie PZNOP,  ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów.

Zapraszamy również do kontaktu pod adresem e-mail: dyrektor@pzn.rzeszow.pl lub telefonicznego pod numerem 662 177 550, w godzinach, od 8.00 do 14.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Istnieje możliwość umówienia spotkania na konkretny dzień i godziną, poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dokumentacja rekrutacyjna do projektu dostępna jest na stronie internetowej PZNOP https://pzn.rzeszow.pl,  w biurze projektu, a także wysyłana po otrzymaniu zgłoszenia mailem lub telefonicznie.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie podkarpackim, Projekty, STRONA GŁÓWNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.