„Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie podkarpackim”

Regulamin_stypendium_2załącznik nr 1_regulamin_stypendiazałącznik nr 1_regulamin_stypendiazałącznik nr 2_regulamin stypendiazałącznik nr 2_regulamin stypendialogotypy unijne

„Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie podkarpackim”

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki, realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie podkarpackim”  – POWR.01.05.01-00-0138/20.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie  1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w województwie podkarpackim, którzy posiadają status osób bezrobotnych, biernych zawodowo, a także pracujących, którzy wymagają poprawy swojej sytuacji na rynku pracy.

Projekt jest adresowany do 150 osób z niepełnosprawnościami, powyżej 18 roku życia, zamieszkałych w województwie podkarpackim zgodnie z kodeksem cywilnym, tylko i wyłącznie do tych, które nie uczestniczą w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS, w którym jest udzielane wsparcie bezzwrotne (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału), tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS.

Wsparciem zostanie objętych 50 osób bezrobotnych, biernych zawodowo z powodu choroby oraz 100 osób pracujących, które wymagają poprawy swojej sytuacji na rynku pracy.

Do udziału w projekcie, Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki, zaprasza także byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach CT 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym.

30% miejsc w projekcie adresowane jest do osób, które należą do grupy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną, chorobą psychiczną, epilepsją lub całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

40% miejsc w projekcie jest adresowane do osób, których miejscem zamieszkania są obszary wiejskie wg. definicji (Degurba 3). Zgodnie z definicją Degurba 3 to obszary słabo zaludnione (tj. obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie).

15 osób niepracujących (bezrobotnych, biernych zawodowo) oraz 35 pracujących, na podstawie analizy indywidualnej, zostanie skierowanych do objęcia zatrudnieniem wspomaganym.

Dokumentacja rekrutacyjna do projektu dostępna jest na stronie internetowej PZNOP, w biurze projektu, a także wysyłana po otrzymaniu zgłoszenia mailem lub telefonicznie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu

zał. nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu obowiązek informacyjny

zał. nr 3 Deklaracja i oświadczenie

zał. nr 5 Umowa uczestnictwa w projekcie

Regulamin zwrotów kosztów

Kandydaci do projektu wraz z wypełnionymi i podpisanymi dokumentami – formularzem rekrutacyjnym oraz oświadczeniami, są zobligowani dostarczyć dokumenty urzędowe.

W odniesieniu do osób niepracujących (bezrobotnych lub biernych zawodowo), stosownym dokumentem będzie zaświadczenie pozyskane przez uczestnika projektu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne wg stanu na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie (rozumianego jako dzień rekrutacji, a nie dzień udzielenia pierwszej formy wsparcia).

W odniesieniu do osób pracujących, których udział w projekcie ma się przyczynić do poprawy ich pozycji zawodowej, w celu potwierdzenia ich kwalifikowalności, konieczne będzie przedstawienie przez kandydata, na etapie rekrutacji, aktualnej umowy o pracę, cywilno-prawnej lub innego dokumentu poświadczającego zatrudnienie.

Dla każdego zakwalifikowanego uczestnika projektu zostanie przygotowany Indywidualny Plan Działań, w którym wskazane zostaną co najmniej dwie formy wsparcia. Realizacja form wsparcia przyczyni się do poprawy sytuacji uczestników projektu na otwartym rynku pracy. Formy wsparcia będą zależne od zdiagnozowanych przez doradcę zawodowego/trenera pracy indywidualnych potrzeb uczestnika projektu i mogą mieć one różny charakter wsparcia, na przykład: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkolenia, stażu.

Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równych szans kobiet i mężczyzn, zapewnia równy dostęp do oferowanego w projekcie wsparcia.

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki, serdecznie zaprasza do kontaktu i zgłaszania się do udziału w projekcie.

Więcej  informacji w biurze projektu, które mieści się w siedzibie PZNOP,  ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów.

Zapraszamy również do kontaktu pod adresem e-mail: dyrektor@pzn.rzeszow.pl

lub telefonicznego pod numerem 662 177 550, w godzinach, od 8.00 do 14.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Istnieje możliwość umówienia spotkania na konkretny dzień i godziną, poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.

#opisujemy: poniżej plakat projektuplakat projektu ministerialnego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie podkarpackim, Projekty, STRONA GŁÓWNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.